Súkromná bezpečnostná služba ISTOTA
Systém ochrany a technické zabezpečenie

Ochrana našou SBS je poskytovaná formou fyzického výkonu služby členov ochrany v čiastočnej, prípadne nepretržitej prevádzke. Službu vykonávajú na určených miestach (stanovištiach) a náplň práce im určuje "Interná smernica", ktorej obsah je navrhovaný po spoločnej dohode oboch zmluvných strán a s jej obsahom sú oboznámení i pracovníci odberateľa, pre ktorých vyplývajú i niektoré povinnosti.

 

Výkon fyzickej ochrany je možné skombinovať s využitím zabezpečovacej techniky, pričom osvedčený systém je: kamera - operačné stredisko - zásahová skupina, čo umožňuje vykonať pohotový zásah v prípade narušenia objektu (väčšie podniky).

V nočnej dobe a pri prevoze finančných hotovostí je využívaná práca psovodov so služobnými psami. Prevoz finančných hotovostí je riadený podľa osobitných predpisov, obsah ktorých je tajný a je vykonávaný ozbrojenou ochranou.

Naša firma vykonáva aj zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového a kultúrneho podujatia.

K skvalitneniu výkonu služby na pracoviskách, kde to umožňuje ich povaha a kde je to účelné je vykonávaná i cvičná aktivizácia zásahových skupín, ktorá preveruje nielen ich akcieschopnosť, ale má i preventívny význam. Okrem uvedeného sú členovia ochrany školení technikmi požiarnej ochrany o protipožiarnych opatreniach, ovládajú zásady poskytnutia prvej pomoci, sú prípady, kedy vykonávajú i prácu telefónnej spojovateľky podniku odberateľa, v nočných podnikoch okrem SBS aj biletára.

Pri poskytovaní detektívnych služieb sa riadime § 42, zákona číslo 473/2005 Z.z o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.