Súkromná bezpečnostná služba ISTOTA
Ponukový list

Firma SBS ISTOTA so sídlom v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje touto cestou osloviť a zároveň Vás oboznámiť so službami, ktoré poskytujeme:

Strážna služba:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
 • vypracovanie plánu ochrany
 • asistenčné služby

 

Detektívna služba:

 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

 

Naše služby zabezpečujeme po dokonalom zvážení a prehodnotení ich náplne a charakteru, vrátane úhrady za ich výkon.

Podpísaniu vzájomnej obchodnej dohody (hospodárskej zmluvy) predchádza vypracovanie projektu ochrany, v ktorom je presne vymedzený rozsah a spôsob ochrany, technické zabezpečenie, počet pracovníkov, úhrada za stanovené obdobie, Interná smernica a pod.

 

Vypracovanie projektu ochrany, vybavenie spoľahlivou technikou, materiálne a výstrojové náležitosti členov ochrany, sú hradené našou SBS. Tento systém práce využíva firma SBS ISTOTA od začiatku svojej pôsobnosti t. j. od roku 1998. Naše doposiaľ poskytované plnenia sú charakterizované vzájomnou spokojnosťou medzi oboma zmluvnými stranami. Toto doposiaľ kladné hodnotenie je výsledkom dobrej personálnej práce, ktorej venujeme mimoriadnu pozornosť. Výber pracovníkov a ich zaradeniu na úseku ochrany predchádza dôsledná previerka jednotlivých uchádzačov, obsahom ktorej je  odpis z registra trestov, psychologické vyšetrenie, potvrdenie o spoľahlivosti a bezúhonnosti.

 

Firma je oprávnená vykonávať činnosť na základe Licencie FS 000 258.